Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/228
Title: การพัฒนาระบบมัลติมีเดียเพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่
Other Titles: The Development Multimedia System of Broadcast Signal via Internet of Office of Academic Resources and Information Technology of Dhonburi Rajabhat University through Mobile Technology
Authors: ฌิรพัฒน์, ภู่ทอง
Poothong, Chiraphat
Keywords: ระบบมัลติมีเดีย
อินเทอร์เน็ต
การถ่ายทอดสัญญาณ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
งานวิจัย
Issue Date: 2017
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology
Abstract: การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อสร้างเว็บไซต์งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ที่มีประสิทธิภาพ และ 3) เพื่อศึกษา ความพึงพอใจของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรที่รับชมระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีสัดส่วน จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ 1) ระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่และเว็บไซต์งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ 2) แบบประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ และเว็บไซต์งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับชมระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มีประสิทธิภาพโดยได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ค่าเฉลี่ย=4.91) 2) เว็บเพจระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ มีประสิทธิภาพโดยได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (ค่าเฉลี่ย=4.83) และ 3) ความพึงพอใจของผู้ตอบ แบบสอบถามในเรื่องระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=4.79) ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องเว็บเพจระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.60) และความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม ที่รับชมระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย=4.79) สรุปได้ว่าระบบมัลติมีเดีย เพื่อการถ่ายทอดสัญญาณผ่านอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยรับชมผ่านเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและมีความพึงพอใจผ่านเกณฑ์
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/228
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
title1.pdfปก100.04 kBAdobe PDFView/Open
abstract.pdfบทคัดย่อ215.8 kBAdobe PDFView/Open
acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ81.44 kBAdobe PDFView/Open
table of content.pdfสารบัญ222.38 kBAdobe PDFView/Open
unit 1.pdfบทที่ 1264.49 kBAdobe PDFView/Open
unit 2.pdfบทที่ 2780.4 kBAdobe PDFView/Open
unit 3.pdfบทที่ 3823.11 kBAdobe PDFView/Open
unit 4.pdfบทที่ 4589.39 kBAdobe PDFView/Open
unit 5.pdfบทที่ 5285.74 kBAdobe PDFView/Open
bib.pdfบรรณานุกรม272.08 kBAdobe PDFView/Open
appendix.pdfภาคผนวก529.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.