Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-8 of 8 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2018การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครูขวัญเกล้า, ศรีโสภา; Srisopha, Kwanklao
2017การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่เรียนโดยใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ.ปัญจลักษณ์, ถวาย; Thawai, Panjaluck
2017การจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีปัทมา, ยิ้มสกุล; Yimsakul, Pattama
2020การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อผสมวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการ เรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการวิลดา, ศรีทองกุล; SRITHONGKUL, WILADA
2016การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการจันทนา, อินทฉิม; Inthachim, Chanthana
2016การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีณัฐวัฒน์, ฐิตวัฒนา; Thitawattana, Nattawat; กริช, ภัทรภาคิน; Phattaraphakin, Kris
2016การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการสันธนี, แผนดี; Phandee, Santhanee
2019การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี โดยการใช้วิธี Micro Teaching และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีปัทมา, ยิ้มสกุล; Yimsakul, Pattama