Article Dhonburi Rajabhat University - บทความ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Collection home page

Logo
Article Dru - บทความ มรธ. เบื้องต้น

Copyright Of Dhonburi Rajabhat University - ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 114
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2017ศิลปะข้างถนนการแสดงออกบนพื้นที่สาธารณะ : ต่อเหตุการณ์สำคัญในสังคมไชยสิทธิ์, ชาญอาวุธ; Chanarwut, Chaiyasit
Jan-2020การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมการทำงานอย่างอุทิศตนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานครพิพัฒน์, ศรไพบูลย์; Sornpaiboon, Piputh; โกศล, มีคุณ; Meekun, Kosol; นรา, สมประสงค์; Somprasong, Nara; ธารินทร์, รสานนท์; Rasanon, Tharin
Jan-2020กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรสุนิรันดร์, รุ่งเรืองรณชัย; Rungrueangronnachai, Suniran; ภูมิพิพัฒน์, รักพรมงคล; Rukponmongkol, Poompipat
Jan-2020การพัฒนาการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา โดยการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิควาสนา, พวยอ้วน; Phuai-Oun, Wasana
Jan-2020การพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีี กรุงเทพมหานครพรศิริ, กองนวล; kongnual, Pornsiri; สุชาดา, ธโนภานุวัฒน์; Tanopanuwat, Suchada; วิไล, ตั้งจิตสมคิด; Tangchitsomkit, Wilai
Jan-2020การแปรการใช้คำกริยาภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) ตามระดับอายุของผู้ใช้ภาษาในตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสวาริด, เจริญราษฏร์; Charoenrad, Warid
Jan-2020การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการภัทรา, สุขะสุคนธ์; Sukasukont, Patra; ฎายิน, พรยุทธพงศ์; Pornyutthaphong, Dayin
2019วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันกับองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสุชีลา, ศักดิ์เทวิน; Saktewin, Suchila
2019การสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครสุชีลา, ศักดิ์เทวิน; Saktewin, Suchila; นุชรา, แสวงสุข; Sawangsuk, Nuchara; ประพัฒน์, เขียวประภัสสร; Keawprapassorn, Prapat; วสุธิดา, นักเกษม; Nakkasem, Wasutida
2017พระมหาบารมี : พระแสงขรรค์ชัยศรีแห่งการผ่าทางตันการเมืองไทยเชษฐา, ทรัพย์เย็น; Sapyen, Chettha
Jul-2019รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7ธนิกา, กรีธาพล; Kreethapon, Thanika
Jul-2019ผลของการฝึกสติและคิดบวกที่มีต่อสุขภาวะเชิงอัตวิสัยของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนสุวัฒน์, ธนกรนุวัฒน์; Tanakornnuwat, Suwat; สมโภชน์, เอี่ยมสุภาษิต; Lamsupasit, Sompoch; สิริวัฒน์, ศรีเครือดง; Srikhruedong, Siriwat
Jul-2019บทบาทการอบรมสั่งสอนประชาชนให้ห่างไกลจากอบายมุขของพระสังฆาธิการในเขตการปกครองคณะสงฆ์ ภาค 14 ทั้งมหานิกายและธรรมยุตพระครูสิริธรรมนิเทศ; Phrakhru Siridhamanithet; สมชัย, โอดคำดี; Odkamdee, somchai; ประสิทธิ์, สระทอง; Srathorng, Phramaha Prasit
Jul-2019ความพร้อมต่อการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมานิตย์, กุศลคุ้ม; Gusonkhum, Manit
Jul-2019การสร้างแบบวัดการรู้เรื่องทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ภูมิ, สายรัตน์; Sairat, Poom; สุรีพร, อนุศาสนนันท์; Anusasananan, Sureeporn; สมพงษ์, ปั้นหุ่น; Panhoon, Sompong; ภัฐธีร์ตา, วัฒนประดิษฐ์; Wattanabandit, Psttheetha
Jul-2019การวิเคราะห์สีในงานจิตรกรรมลัทธิอิมเพรสชั่นนิสม์และการสร้างสรรค์ภาพที่ส่งเสริมอารมณ์ด้านบวกเสกสรรค์, ตันยาภิรมย์; Tonyapirom, Sakesan; ปรัชญา, แก้วแก่น; Kaewkaen, Pratchaya; พีร, วงศ์อุปราช; Wongupparaj, Peera
Jul-2019การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูลบนข้อมูลที่ถูกเข้ารหัสโดยการเข้ารหัสแบบสาทิสสัณฐานธัญพร, ศรีดอกไม้; Sridokmai, Tanyaporn
Jul-2019การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างฉัตรชัย, ตั้งศรีทอง; Thongsritong, Chatchai; พิกุล, ภูมิโคกรักษ์; Bhoomkhokrak, Pikul; นฤมล, ศักดิ์ปกรณ์กานต์; Sakpakornkan, Narumon
Jul-2019การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวรรณพร, จิตรสังวรณ์; Jitsangworn, Wannaporn
Jul-2019การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาอรสา, มาสิงห์; Masing, Orasa
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 114