Article Dhonburi Rajabhat University - บทความ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Collection home page

Logo
Article Dru - บทความ มรธ. เบื้องต้น

Copyright Of Dhonburi Rajabhat University - ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 124
Issue DateTitleAuthor(s)
Jan-2021แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครสุชาดา, ธโนภานุวัฒน์; Tanopanuwat, Suchada
Jan-2021การศึกษาทัศนคติของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกัลยานี, เลื่องสุนทร; Luangsoontorn, Kanlayanee
Jan-2021การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุพิมพงา, เพ็งนาเรนทร์; Phangnaren, Pimpanga
Jan-2021การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2จิระพงศ์, ฉันทพจน์; chantapoch, jirapong
Jul-2020แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพวาสนา, สังข์พุ่ม; sangpum, wassana
Jul-2020การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวรรณพร, จิตรสังวรณ์; Jitsangworn, Wannaporn
Jul-2020การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากดอกกระเจี๊ยบแดงกรวิทย์, ต่ายกระทึก; Taykatuk, Gronravit; อรวรรณ, ลีลาเกียรติวณิช; Leelakiatvanit, Orawan
Jul-2020การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมย่านฝั่งธนบุรีณัฐคมณ์, ไพศาลวัสยศ; Phisanwatsayos, Nattakom
Jul-2020การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาญาณีรัตน์, หาญประเสริฐ; Harnprasert, Yanerat
Jul-2017ศิลปะข้างถนนการแสดงออกบนพื้นที่สาธารณะ : ต่อเหตุการณ์สำคัญในสังคมไชยสิทธิ์, ชาญอาวุธ; Chanarwut, Chaiyasit
Jan-2020การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมการทำงานอย่างอุทิศตนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานครพิพัฒน์, ศรไพบูลย์; Sornpaiboon, Piputh; โกศล, มีคุณ; Meekun, Kosol; นรา, สมประสงค์; Somprasong, Nara; ธารินทร์, รสานนท์; Rasanon, Tharin
Jan-2020กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรสุนิรันดร์, รุ่งเรืองรณชัย; Rungrueangronnachai, Suniran; ภูมิพิพัฒน์, รักพรมงคล; Rukponmongkol, Poompipat
Jan-2020การพัฒนาการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา โดยการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิควาสนา, พวยอ้วน; Phuai-Oun, Wasana
Jan-2020การพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีี กรุงเทพมหานครพรศิริ, กองนวล; kongnual, Pornsiri; สุชาดา, ธโนภานุวัฒน์; Tanopanuwat, Suchada; วิไล, ตั้งจิตสมคิด; Tangchitsomkit, Wilai
Jan-2020การแปรการใช้คำกริยาภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) ตามระดับอายุของผู้ใช้ภาษาในตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสวาริด, เจริญราษฏร์; Charoenrad, Warid
Jan-2020การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการภัทรา, สุขะสุคนธ์; Sukasukont, Patra; ฎายิน, พรยุทธพงศ์; Pornyutthaphong, Dayin
2019วัฒนธรรมองค์การและความผูกพันกับองค์การ ของบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสุชีลา, ศักดิ์เทวิน; Saktewin, Suchila
2019การสำรวจความต้องการการรับบริการวิชาการของชุมชนในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครสุชีลา, ศักดิ์เทวิน; Saktewin, Suchila; นุชรา, แสวงสุข; Sawangsuk, Nuchara; ประพัฒน์, เขียวประภัสสร; Keawprapassorn, Prapat; วสุธิดา, นักเกษม; Nakkasem, Wasutida
2017พระมหาบารมี : พระแสงขรรค์ชัยศรีแห่งการผ่าทางตันการเมืองไทยเชษฐา, ทรัพย์เย็น; Sapyen, Chettha
Jul-2019รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1-7ธนิกา, กรีธาพล; Kreethapon, Thanika
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 124