Article Dhonburi Rajabhat University - บทความ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Collection home page

Logo
Article Dru - บทความ มรธ. เบื้องต้น

Copyright Of Dhonburi Rajabhat University - ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏธนบุรี

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 129
Issue DateTitleAuthor(s)
Jul-2021รูปแบบการถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้จากประสบการณ์ทำงานสำหรับ เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของผู้เกษียณอายุภาคอุตสาหกรรม ในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการวสุรัตน์, ด้วงสุวรรณ; Doungsuwan, Vasurat; บุญชู, สงวนความดี; Sanguankwamdee, Boonchoo; พิสิษฐ์, ศรีอพิชัย; Sriapichai, Pisit
Jul-2021การศึกษาการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตามวิถีชุมชนกำแพงทองพัฒนาสุธิดารัตน์, มัทธวรัตน์; Mattavarat, Sutidarat; ชยาภรณ์, ศฤงคารทวีกุล; Salingkantaweekul, Chayaporn
Jul-2021การวิเคราะห์ความก้าวร้าวและความรุนแรงจากสื่อโดย The General Aggression Model (GAM)นิรมล, บางพระ; Bangphra, Niramon
Jul-2021การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามแนวคิดการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมสำหรับครูสังกัดกรุงเทพมหานครวินัยธร, วิชัยดิษฐ์; Wichaidit, Winaithorn
Jul-2021การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยการใช้วิธี Micro Teaching และการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learningปัทมา, ยิ้มสกุล; Yimsakul, Pattama
Jan-2021แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวต้นแบบ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครสุชาดา, ธโนภานุวัฒน์; Tanopanuwat, Suchada
Jan-2021การศึกษาทัศนคติของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกัลยานี, เลื่องสุนทร; Luangsoontorn, Kanlayanee
Jan-2021การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ของผู้สูงอายุพิมพงา, เพ็งนาเรนทร์; Phangnaren, Pimpanga
Jan-2021การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2จิระพงศ์, ฉันทพจน์; chantapoch, jirapong
Jul-2020แนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพวาสนา, สังข์พุ่ม; sangpum, wassana
Jul-2020การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวรรณพร, จิตรสังวรณ์; Jitsangworn, Wannaporn
Jul-2020การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์น้ำส้มสายชูหมักจากดอกกระเจี๊ยบแดงกรวิทย์, ต่ายกระทึก; Taykatuk, Gronravit; อรวรรณ, ลีลาเกียรติวณิช; Leelakiatvanit, Orawan
Jul-2020การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมย่านฝั่งธนบุรีณัฐคมณ์, ไพศาลวัสยศ; Phisanwatsayos, Nattakom
Jul-2020การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาญาณีรัตน์, หาญประเสริฐ; Harnprasert, Yanerat
Jul-2017ศิลปะข้างถนนการแสดงออกบนพื้นที่สาธารณะ : ต่อเหตุการณ์สำคัญในสังคมไชยสิทธิ์, ชาญอาวุธ; Chanarwut, Chaiyasit
Jan-2020การวิจัยเพื่อสร้างเครื่องมือวัดพฤติกรรมการทำงานอย่างอุทิศตนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครู สังกัดกรุงเทพมหานครพิพัฒน์, ศรไพบูลย์; Sornpaiboon, Piputh; โกศล, มีคุณ; Meekun, Kosol; นรา, สมประสงค์; Somprasong, Nara; ธารินทร์, รสานนท์; Rasanon, Tharin
Jan-2020กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดกำแพงเพชรสุนิรันดร์, รุ่งเรืองรณชัย; Rungrueangronnachai, Suniran; ภูมิพิพัฒน์, รักพรมงคล; Rukponmongkol, Poompipat
Jan-2020การพัฒนาการรับรู้ความสามารถแห่งตนของครูที่ปรึกษา โดยการปรึกษากลุ่มเชิงบูรณาการทฤษฎีและเทคนิควาสนา, พวยอ้วน; Phuai-Oun, Wasana
Jan-2020การพัฒนาอารยสถาปัตย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนเขตธนบุรีี กรุงเทพมหานครพรศิริ, กองนวล; kongnual, Pornsiri; สุชาดา, ธโนภานุวัฒน์; Tanopanuwat, Suchada; วิไล, ตั้งจิตสมคิด; Tangchitsomkit, Wilai
Jan-2020การแปรการใช้คำกริยาภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) ตามระดับอายุของผู้ใช้ภาษาในตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสวาริด, เจริญราษฏร์; Charoenrad, Warid
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 129