Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/907
Title: การจัดการคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ
Other Titles: The Quality of Work Life Management of Police Officers in Meaung Police Station, Samutprakarn Province
Authors: สุกัญญา, แจ้งสว่าง
Jangsawang, Sukanya
Keywords: คุณภาพชีวิต,การปฏิบัติงาน,ข้าราชการตำรวจ,วิทยานิพนธ์
Issue Date: 2017
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. Office of Academic Resources And Information Technology.
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการจัดการคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ และ 2) หาแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจัดการคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสังกัดสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 10 นายจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาและนำเสนอด้วยการพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า 1) คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน และไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ด้านสิ่งแวดล้อมถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์ เช่น วิทยุสื่อสาร รถจักรยานยนต์ รถยนต์ ไม่เพียงพอต่อการเบิกใช้ ด้านโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ ข้าราชการตำรวจไม่ได้รับการสนับสนุนทางทุนทรัพย์ ด้านการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี ด้านการมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับทางสังคม ข้าราชการตำรวจมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาด้วยความสามัคคีและยอมรับซึ่งกันและกัน ด้านความมีระเบียบกฎเกณฑ์และความเป็นธรรม ข้าราชการตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายปราศจากความลำเอียงของผู้บังคับบัญชา ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตนกับชีวิตการทำงาน ไม่มีความเหมาะสมโดยเวลาทำงานบางส่วนได้เบียดบังเวลาส่วนตัวทำให้ไม่มีเวลาพักผ่อน และดูแลครอบครัว ด้านความสัมพันธ์ระหว่างงานที่ปฏิบัติกับสังคมในชุมชน การปฏิบัติงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและสังคมเป็นอย่างดี และ 2) แนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาควรมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงด้านระบบงานของข้าราชการตำรวจให้สอดคล้องกับหลักของการบริหารราชการแผ่นดิน โดยการกระจายข้าราชการตำรวจให้ขึ้นกับเทศบาล อ.บ.ต. ข้าราชการตำรวจทุกระดับควรมีส่วนร่วมในคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ กระจายอำนาจบริหารงานไปสู่ระดับท้องถิ่น และควรปรับเปลี่ยนสายการบังคับบัญชาให้สั้นลงโดยให้ข้าราชการตำรวจขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งการปรับโครงสร้างของตำรวจนั้นไม่เพียงแต่จะทำให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น ยังช่วยแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจทั้งในเรื่องสวัสดิการ ความเป็นอยู่ในชีวิตทำให้ข้าราชการตำรวจไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/907
Appears in Collections:Thesis Dhonburi Rajabhat University - วิทยานิพนธ์ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title 1.pdfปก109.45 kBAdobe PDFView/Open
Title 2.pdfหน้าอนุมัติ23.42 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ51.1 kBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ21.55 kBAdobe PDFView/Open
Table of content.pdfสารบัญ43.69 kBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 156.18 kBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 2176.82 kBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 355.83 kBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 4214.13 kBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 5114.67 kBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม70.36 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก78.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.