Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1832
Title: ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประกันคุณภาพของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Other Titles: The Study of Efficiency and Effectiveness of Educational Quality Assurance of the Faculty of Management Science. Thonburi Rajabhat University
Authors: อรวี, การีกลิ่น
Kareeklin, Oravee
Keywords: ประสิทธิภาพ
การประกันคุณภาพภายใน
คณะวิทยาการจัดการ
ประสิทธิผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Issue Date: 2020
Publisher: Dhonburi Rajabhat University. research and development institute .
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ แนวทางการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และผลกระทบจากการประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รูปแบบการวิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพแบบคู่ขนาน โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคนในคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จำนวน ๖๕ คน ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เพศหญิง อายุระหว่าง ๓๐ – ๓๙ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นอาจารย์โดยเคยมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพจำนวน และมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการประกันคุณภาพ ๔ ปีขึ้นไป สำหรับการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพในคณะวิทยาการจัดการภาพรวมในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๔.๒๘ โดยเห็นว่าการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด โดยได้ดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด (x̅ = ๔.๓๖) ถัดมาคือ ด้านการบริหารจัดการ (x̅ = ๔.๓๖) ด้านการบริการวิชาการ (x̅ = ๔.๒๘) ด้านการวิจัย (x̅ = ๔.๒๗) และด้านการผลิตบัณฑิตน้อยที่สุด (x̅ = ๔.๑๙) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๖๗ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของคณะทุกด้านในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีปัญหาอุปสรรคที่มีมากที่สุดเท่ากัน ๓ ส่วนคือ ด้านการวิจัยที่เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่บุคลากร อาทิ ให้ความรู้จรรยาบรรณการวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย เป็นต้น อีกทั้งด้านการบริหารจัดการที่เห็นว่าการนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทำงาน และวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของคณะ (x̅ = ๓.๗๕) ส่วนการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพของคณะพบว่า คณะควรชี้แจงขั้นตอนการประกันคุณภาพและกระบวนการให้ทุกคนเข้าใจ การสร้างความตระหนักในการรายงานข้อบกพร่อง ปัญหาและอุปสรรคตามความเป็นจริงไม่ใช่การปกปิดข้อมูล การจัดทำแบบฟอร์มประเมินตนเองและรายงานข้อมูลทุกตัวชี้วัดเพื่อความสะดวก พัฒนาตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพที่มีความเข้มข้น มีความสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์และความก้าวหน้าขององค์กรมากกว่าปริมาณของตัวชี้วัด พร้อมทั้งจัดระบบการตรวจประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด รวมถึงใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงาน และผู้บริหารควรเอาใจใส่และกำกับ ติดตามผลการตรวจประเมิน และการนำผลการตรวจประเมินคุณภาพมาพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่วนการศึกษาผลกระทบจากการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย ๓.๔๙ โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าผลกระทบจากการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของคณะมีทั้งด้านบวกและลบอยู่ในระดับมาก โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่าผลกระทบด้านบวกที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ เกิดวัฒนธรรมการประเมินในองค์กร (x̅ = ๓.๖๒)
URI: http://cms.dru.ac.th/jspui/handle/123456789/1832
Appears in Collections:Research Dhonburi Rajabhat University - งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Title.pdfปก80.74 kBAdobe PDFView/Open
Abstract.pdfบทคัดย่อ187.37 kBAdobe PDFView/Open
Acknowledgement.pdfกิตติกรรมประกาศ109.95 kBAdobe PDFView/Open
Table of content.pdfสารบัญ158.07 kBAdobe PDFView/Open
Unit 1.pdfบทที่ 1144.94 kBAdobe PDFView/Open
Unit 2.pdfบทที่ 2444.83 kBAdobe PDFView/Open
Unit 3.pdfบทที่ 3175.11 kBAdobe PDFView/Open
Unit 4.pdfบทที่ 4378.61 kBAdobe PDFView/Open
Unit 5.pdfบทที่ 5314.05 kBAdobe PDFView/Open
Bib.pdfบรรณานุกรม117.56 kBAdobe PDFView/Open
Appendix.pdfภาคผนวก291.18 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.